Kov 15, 2022
340 Views
Komentavimas išjungtas įraše Šokis Jievaro tiltas (III dalis)

Šokis Jievaro tiltas (III dalis)

Written by

Vyrų ratelis scenos priekyje ir gilumoje persiskiria ir virsta dviem grandinėm po keturis vyrus kiekvienoje. Vyrų grandinės, vedamos gilumoje esančių vyrų, praeina pro sudarytus dviejų merginų vartelius iš gilumos į priekį. Pralįsdami pro merginų vartelius, vyrai pasilenkia, o praėję vėl atsitiesia ir suka dideliais lankais, viena grandinė į vieną pusę, kita —1 kitą.

Paskutinieji grandinių vyrai laisvąsias rankas laiko ant klubų. Grandines vedantieji iš pradžių susikabinę tarpusavy rankomis, o vėliau, kai šiek tiek paeina į prieki ir pasileidžia, rankas taip pat laiko ant klubų. Vyrai neskubėdami eina dideliais lankais, ir viena vyrų grandinė ateina I vieną scenos pusę, kita — į kitą pusę (11 pieš.).

Kitos merginos, sustojusios į eilę scenos gilumoje, lėtai ir neryškiai siūbuoja j šonus, kaip anksčiau.

Centre stovėjusios merginos ramiai tebestovi vietoje. Gilumoje stovėjusios ir I šalis siūbavusios merginos, vidurinių dviejų vedamos, dviem grandinėm pralenda pro vartelius lygiai taip, kaip anksčiau pralindo vyrai. Pralindusios paeina šiek tiek į priekį ir pamažu suka dideliais lankais j šonus.

Ateina ligi tų vietų, kur anksčiau buvo vyrai. Grandines vedančios merginos taip pat iš pradžių tarpusavy yra susikabinusios rankomis ir jas pakėlusios ligi pečių, o vėliau, kai grandinės pradeda paima už sijonų. Grandinių galuose esančių merginų laisvosios rankos visą laiką už sijonų.

Tuo metu vyrai pamažu eina iš šonų scenos gilumo į tą vietą, kur šio posmo pradžioje stovėjo merginos (12 pieš.).

Merginų pora iš pradžių tebestovi toje pačioje vietoje. Vyrai tokiu pat būdu pralenda dar kartą pro centre stovinčių dviejų merginų tarpą ir pralindę pamažu suka j šonus, ateidami ligi tų pačiu vietų, kaip ir pirmą kartą.

Kitos merginos pamažu sueina gilumoje į koloną, kaip nurodyta 13 pieš. Tos, kurios grandines vedė, atsistoja kolonos priekyje, o už jų kitos dvi viena šalia kitos. Viduryje stovėjusios merginos, pralindus dviem paskutiniams vyrams, besibaigiant posmui, ateina prie kitų merginų ir atsistoja merginų kolonos pirmosios eilės kraštuose.

Tokiu pat būdu susidaro panaši merginų kolona, kaip žaidimo pradžioje, tik su tuo skirtumu, kad merginos truputį ne tose vietose (kiekvienoje eilėje dvi arčiausiai stovinčios merginos pasikeitusios vietomis). Kolonoje merginos arti viena kitos ir rankomis susikabinusios paprastai žemai. Kraštinės merginos laisvosiomis rankomis paėmusios už sijonų.

Merginų kolona eina mažais žingsniais į priekį (nuotolis mažesnis negu žaidimo pradžioje).

Tuo metu vyrų grandinės pamažu iš scenos šonų nueina lanku į scenos gilumą.

Kiekvienos eilės kraštinės merginos žengia po nedideli žingsnį į šonus tolyn nūo vidurinių merginų ir tuo pat metu pakelia aukštyn rankas, lyg atidarydamos dvigubą tiltą vyrams praeiti. Kiekvienos eilės pačiame viduryje rankų kelti nereikia. Kraštinės merginos laisvąsias rankas tebelaiko už sijonų. Pakėlusios rankas, merginos ramiai stovi vietoje ir žiūri į pralendančius vyrus, ieškodamos, kuri sulaikyti.

Tuo metu vyrai praeina dviem grandinėm, per merginų sudarytą dvigubą tiltą iš gilumos į žiūrovų pusę. Viena vyrų grandinė lenda pro vieną tarpą, kita pro kitą (14 pieš.). Vedančiųjų grandines ir vyrų laisvosios rankos ant klubų. Praeidami pro tiltą, vyrai pasilenkia, praėję atsitiesia ir suka į tuos pačius šonus.

Pačioje šio posmo pabaigoje merginos nuleidžia žemyn rankas ir sulaiko kiekvienos , grandinės paskutiniuosius vyrus (15 pieš.),, Nesulaikytieji vyrai sustoja scenos šonuose po tris veidu merginas.

Merginos, susikabinusios krepšeliu pro nugarą, sudaro ankštą ratelį veidu į centrą apie sulaikytuosius vyrus ir sukasi į dešinę pusę.

Du sulaikytieji vyrai susikabina merginų ratelio viduryje už dešinių parankių ir išdidžiai sukasi merginų ratelio viduryje. Laisvosios jų rankos ant klubų (16 pieš.).

Kiti vyrai, atsigręžę į merginas, stovi scenos šonuose. Kiekviename šone stovi po tris vyrus. Jie susikabinę paprastai žemai ir truputį siūbuoja į šonus. Siūbuoja lėtai (kas taktas) pirma dešinėn, paskui kairėn, perkeldami kūno svori nuo vienos kojos ant kitos. Kraštinių vyrų laisvosios rankos ant klubų.

Pasak pramoginių šokių batelių pardavėjų Jievaro tiltas yra vienas iš lengvesnių ir pradžiai tinkamų šokių didelėse grupėse.

Article Categories:
Įdomybės

Comments are closed.